Vergoedingen

Er zijn verschillende zorgverzekeraars die speltherapie gedeeltelijk vergoeden. Het valt onder psychosociale hulpverlening in een aanvullend pakket.

Informeer altijd eerst bij uw zorgverzekeraar of deze tot vergoeding overgaat en welke voorwaarden daarbij gesteld worden. U kunt ook kijken op zorgwijzer.nl. Hier kunt u vinden welke verzekeringen speltherapie vergoeden.

Soms kunnen de kosten betaald worden uit een Persoonsgebonden Budget (PGB). Informeer hiervoor bij de gemeente of het CJG.

Er bestaat een mogelijkheid tot het vergoeden van speltherapie via de bijzondere bijstand. De voorwaarden voor bijzondere bijstand verschillen per gemeente. Bij de sociale dienst van de gemeente kan hierover informatie opgevraagd worden.

Als er geen vergoeding mogelijk is, dan kunnen kosten worden afgetrokken bij de belastingaangifte, onder de post “Bijzondere Ziektekosten”.

 

Mijn diploma PSBK (medische basiskennis) heb ik gehaald. Dit is voor sommige zorgverzekeringen een vereiste om in aanmerking te komen voor vergoedingen.

Aangesloten bij

Om mijn werk goed te kunnen blijven doen ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Speltherapie (NVVS) en de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en om mijn professie te waarborgen volg ik intervisie, supervisie en bijscholing.

Ik ben geregistreerd bij het RBCZ. Het kwaliteitsregister voor vakbekwame therapeuten in de complementaire zorg. Ik heb me ook aangesloten bij de NCKT, een christelijk netwerk van kindertherapeuten. We kunnen met elkaar en van elkaar leren.

Kosten

30 euro (btw vrij) voor een intake

70 euro (btw vrij) per spelsessie, een sessie duurt drie kwartier tot één uur

70 euro (btw vrij) per oudergesprek

Een afspraak die 24 uur van te voren is afgezegd, wordt niet in rekening gebracht.

Werkdagen

Mijn werkdagen zijn dinsdag, woensdag en donderdag.

Privacy regelingen 

In het kader van de AVG ga ik op de volgende manier met uw gegevens om.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier over uw kind bevat aantekeningen over de hulpvraag, de werkdoelen en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

U hebt als ouders gezag over uw kind en het recht om het dossier op te vragen, in te kijken en te wijzigen.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • De geboortedatum van uw kind
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld spelsessie, intake of oudergesprek etc.
 • De kosten van het consult

 

Op deze website wordt geen gebruik gemaakt van cookies.

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mochten we er samen niet uitkomen dan kunnen we een onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen of u kunt een klacht indienen. Mijn praktijk is hiervoor bij het NIBIG aangesloten. 

De bij het NIBIG aangesloten zorgverleners vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, de Wkkgz. Die wet versterkt de positie van de cliënt en brengt het werk van de zorgverleners in de complementaire zorg onder het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IG&J). Het NIBIG heeft vanaf 1 januari 2020 een Geschilleninstantie, die zoals de Wkkgz voorschrijft, is erkend door het Ministerie van VWS. De Commissie Zorgklacht en Geschil NIBIG doet haar werk in volledige onafhankelijkheid van het NIBIG en behandelt en beoordeelt een klacht van de cliënt tegen de zorgverlener, als die klacht niet in een gesprek of met behulp van een zogenaamde klachtenfunctionaris is opgelost. Het door het Ministerie van VWS goedgekeurde reglement van de NIBIG Geschilleninstantie vindt u op https://nibig-geschillencommissie.nl/

De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. U kunt uw klacht indienen bij de NIBIG Servicedesk via klachten@nibig.nl.